ไทย EN
NEWS
Muse Pass Season 7 is coming!!
3 Silapa Rattanakosin Resource Center and Sai Suddha Nobhadol Building Museum,SSRU
3 ศิลป์รัตนโกสินทร์และพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
จากราชสำนักฝ่ายใน แหล่งสั่งสมศิลปวิทยาการของสตรีชาววัง สู่โรงเรียนหญิงล้วนชั้นนำของประเทศ พัฒนากลายเป็นสถานฝึกหัดครู จนกระทั่งถูกรวมเป็นสถาบันราชภัฏ และยกระดับขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยในที่สุด “สวนสุนันทา” แม้จะเปลี่ยนสถานะหลายครั้ง หากแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง คือ การเป็นแหล่งเรียนรู้คู่สังคมไทยมาโดยตลอด

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปรียบเหมือนพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมสิ่งต่างๆ สั่งสมจากรุ่นสู่รุ่น เชื่อมต่อเรื่องราวต่างๆ เข้าด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ที่นับวันจะถูกกลืนไปกับกระแสวัฒนธรรมภายนอก

แหล่งการเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถือได้ว่าเป็นตัวแทนแห่งยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ด้านพัฒนาการทางสุนทรียศิลป์ อันแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของชาติ โดยถ่ายทอดเรื่องราวผ่านตำหนักเจ้านายและเรือนเจ้าจอมของสวนสุนันทาในอดีต โดยสะท้อนออกมาตามแนวทางการจัดพิพิธภัณฑ์สมัยใหม่ ควบคู่ไปกับการนำเสนอด้วยสื่อมัลติมีเดียที่หลากหลาย

แบ่งออกเป็น 3 อาคาร คือ
1. อาคารอาทรทิพยนิวาสน์ จัดแสดงส่วนทัศนศิลป์
2. อาคารจุฑารัตนาภรณ์ จัดแสดงในส่วนดุริยศิลป์
3. อาคารเอื้อนอาชว์แถมถวัลย์ จัดแสดงในส่วนนาฏศิลป์
การเดินทาง
รถโดยสารประจำทาง
1. ด้านถนนราชวิถี คือ 18, 28, 56, 108, 125, 515, 539
2. ด้านถนนสามเสน คือ 3, 9,16, 30, 32, 33, 64, 65, 110, 505, 516, 524
ร้านค้าแนะนำใกล้พิพิธภัณฑ์
-
ทุกวัน (ปิดวันหยุดนักขัตฤกษ์) | 09.30 – 16.00 น.
0-2160-1216
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถ.อู่ทองนอก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300