ไทย EN
NEWS
Muse Pass Season 6 : Now Available

ราคา : 299 บาท

ระยะเวลาจำหน่ายบัตร : วันนี้ - 30 กันยายน 2561
อายุการใช้งาน : บัตรมีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ซื้อ

สิทธิพิเศษ
- เข้าชมพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในโครงการจำนวน 63 แห่ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
- รับคูปองส่วนลดพิเศษจากร้านค้าที่ร่วมโครงการ 20 แห่ง

เงื่อนไขของบัตร
- แสดงบัตร ณ จุดให้บริการทุกแห่ง
- บัตร 1 ใบ / 1 ท่าน / ที่ละ 1 ครั้ง
- โปรดศึกษารายละเอียดก่อนเข้าชมแต่ละสถานที่
- กรณีใช้สิทธิ์ไม่ครบภายในกำหนด ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนเป็นเงินสดได้ในทุกกรณี
- บัตรมีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ซื้อ
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือสิทธิพิเศษต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อซื้อบัตร
สถานที่จำหน่ายบัตร